அதியமான் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி
Adhiyamaan College of Agriculture and Research

Affiliated to TamilNadu Agricultural University ( Affiliation No.E1/A.E.R.I/02711/2016 )
Shoolagiri to Berigai Road, Athimugam Village, Krishnagiri District 635105.

Principal

Crop Management

Dr. A. P. NAGARAJU

Professor
(Agronomy)

Mrs. A. SNEHAA

Assistant Professor
(Agronomy)

Dr. P. LAKSHMANAKUMAR

Associate Professor
(Agronomy)

karthick er
Er. M. KARTHICK

Assistant Professor
(Agricultural Engineering)

Mr. R. RASAKUMAR

Assistant Professor
(Agronomy)

Mrs. S. KEERTHANA

Assistant Professor
(Agronomy)

Crop Improvement

Dr.M.SWAMY

Professor
(Genetics and Plant Breeding)

Dr. G. SUBASHINI

Associate Professor
(Genetics and Plant Breeding)

Dr.M.GOVINDARAJ

Associate Professor
(Seed Science and Technology )

Dr. S. SATHIYARAJ

Associate Professor
(Crop Physiology)

Ms. T. HEMA

Assistant Professor
(Genetics and Plant Breeding)

Dr. R. NANDHIKUMAR

Assistant Professor
(Biochemistry)

Ms. K.V. PARVATHI

Assistant Professor
(Biotechnology)

Department of Plant Protection

Dr. D. ELUMALAI

Associate Professor
(Agricultural Entomology)

Dr. G.THAIYALNAYAGI

Assistant Professor
(Agricultural Entomology)

Dr.B.POOVIZHIRAJA

Assistant Professor
(Agricultural Entomology)

Dr.G. RAJASEKAR

Assistant Professor
(Plant Pathology)

Mr .P. BOOPATHI

Assistant Professor
(Plant Pathology)

M. ARULSAMY
Mr.M.ARULSAMY

Assistant Professor
(Plant Pathology)

Natural Resource Management

Dr. P.M. BRINDHAVANI

Assistant Professor
(Soil Science)

Dr.S.MURALI

Assistant Professor
(Soil Science)

Mr. M.ASHOK KUMAR

Assistant Professor
(Soil Science)

Vignesh
Mr. D. VIGNESH

Assistant Professor
(Soil Science)

Mr. C. DHARMADURAI

Assistant Professor
(Agricultural Microbiology)

Horticulture

Dr. V.VASUDEVAN

Associate Professor
(Horticulture)

Mr.R.KARTHICK

Assistant Professor
(Horticulture)

Ms. R.KAVIYA

Assistant Professor
(Horticulture)

Ms.M. VIVEKA

Assistant Professor
(Food Science)

Social Science

Dr. S. JANANI

Associate Professor
(Agricultural Extension)

Dr. M. KAVINILA

Assistant Professor
(Agricultural Extension)

Dr. T.KUNGUMASELVEN

Assistant Professor
(Agricultural Extension)

Dr. R. REVATHY

Associate Professor
(Agricultural Economics)

Mr. R. HARISH

Associate Professor
(ARM)

Mrs. P. KAVIYA

Assistant Professor
(Agricultural Economics)

Mrs. S. JANCIRANI

Assistant Professor
(Maths)

Ms.T.SHARUMATHI

Assistant Professor
(Agricultural Statistics)

Dr. S. SENDHIL

Associate Professor
(Tamil)

Ms. M. PALLAVI

Assistant Professor
(English)

Ms. V.P. PAVITHRA

Assistant Professor
(Computer Science)

Mr. T. VINIKKARRAJ

Associate Director
(Physical Education)