அதியமான் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி
Adhiyamaan College of Agriculture and Research

Affiliated to TamilNadu Agricultural University ( Affiliation No.E1/A.E.R.I/02711/2016 )
Shoolagiri to Berigai Road, Athimugam Village, Krishnagiri District 635105.

Soil Science and Agricultural chemistry

             The Soil Science and Agricultural Chemistry department, which comes under the natural resource management, is equipped with well-established laboratory facilities. laboratory can accommodate about 52 members with wide spacing and helps the students to explore their practical knowledge in an enthusiastic manner. The laboratory has been fully aided with the proper guidelines for students’ safety protocol. The department helps the students to learn about soil and its relation to plants.  practical approaches for student’s beneficiary. This includes soil morphological studies and analysis, soil and landscape assessment, nutrient assessment and management, soil system modeling and soil information and interpretation. To conduct the practical as hands on manner the laboratory promoted with proper safety symbols, needed chemicals, glassware’s and good conditioned instruments.

 Keynote:

            The external samples (farmers,external people, etc.) of soil and water are analyzed with proper care and reported at a reasonable cost.

Student Activities

ACAR Fertility Status

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்

வேண்டாது சாலப் படும்       குறள் –  1037

பொருள்:

உழுத மண்ணை, ஒருபலம் புழுதி, காற்பலம் ஆகிற அளவுக்குப் புழுதி ஆகும்படி காய விட்டுப் பிறகு பயிர் செய்தால் ஒரு கைப்பிடி அளவு எருவும் இடாமலேயே கூட அந்தப் பயிர் அதிகம் விளையும்.