அதியமான் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி
Adhiyamaan College of Agriculture and Research

Affiliated to TamilNadu Agricultural University ( Affiliation No.E1/A.E.R.I/02711/2016 )
Shoolagiri to Berigai Road, Athimugam Village, Krishnagiri District 635105.

TNAU Standing Committee Visit 2022

Parents Teachers Meeting 2022

Independence Day 2022

Agriculture Innovation Competition

Club Day and Hostel Day 2022

Farewell 2022

Pongal

World Food Day 2022

Saraswathi Puja 2022