அதியமான் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி
Adhiyamaan College of Agriculture and Research

Affiliated to TamilNadu Agricultural University ( Affiliation No.E1/A.E.R.I/02711/2016 )
Shoolagiri to Berigai Road, Athimugam Village, Krishnagiri District 635105.

Department of Horticulture

            The Department of Horticulture having well qualified three teaching staffs in various disciplines of Horticulture, three nonteaching staffs and six well trained field labourers for establishment and maintenance of different horticultural practices. The department having naturally ventilated poly house for cultivation of different horticultural crops under protected condition, the propagation unit having to produce mango grafted saplings, ginger cultivation and other horticultural crops are grown in well maintained shade net.

Pomology :

          The department growing more than seven varieties (Alphonso, Sendura, Banganapalli, Imam pasant, Malliga, Neelum) of mango, citrus, fig, karonda, amla, guava and pomegranate for production and practical gaining knowledge to students in orchard.

Grafting and Layering

Vegetable Science:

              The department established a Kitchen or Nutritional Garden to produce various nutritious vegetables and growing tropical, temperate vegetables for educational purpose. 

Medicinal and Aromatic crops :

            The medicinal or herbal plants and aromatic plants are collected and established as an herbal garden with more than sixty types of herbal plants, more than fifteen aromatic plants were maintaining in herbal garden.

Herbal Garden

Mist Chamber

Nursery

Polyhouse

Floriculture and Landscaping:  

              The department is having good collection of different types of loose flowers (Crossandra, Marigold, Barleria, Jasmine, Chrysanthemum, Nerium, Tuberose, hibiscus and bird of paradise etc.) and cut flowers (Gladiolus, Gerbera), three types of rose in open field condition are growing in flower cafeteria.  Well established ornamental mother block having more than 30 types of ornamental shrubs for propagation and educational purpose for the students. The protected structure shade net highly utilized for well rooted ornamental plants for sale and landscaping purpose in the college campus.

              The college having formal style and informal style of garden with different components and well collection of different types of ornamental plants, flowering and foliage shrubs trees, climbers, water lilies and fully maintained landscape surrounding of college, the ornamental mother block established for to raise various ornamental plants. The plants are propagated by different methods and the cuttings are kept in mist chamber for rooting. The well rooted cuttings are transferred to shade net for commercial sale. The college provides good facilities for learning various practical oriented activities related to horticultural subjects to learn easily by the students. The staffs are delivering good theoretical as well as practical oriented horticultural knowledge to the students and make them to indulge in the practical works which would benefit them in future.

Floriculture and Landscaping

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்

வேண்டாது சாலப் படும்.       குறள் –  1037

பொருள்:

உழுத மண்ணை, ஒருபலம் புழுதி, காற்பலம் ஆகிற அளவுக்குப் புழுதி ஆகும்படி காய விட்டுப் பிறகு பயிர் செய்தால் ஒரு கைப்பிடி அளவு எருவும் இடாமலேயே கூட அந்தப் பயிர் அதிகம் விளையும்.