அதியமான் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி
Adhiyamaan College of Agriculture and Research

Affiliated to TamilNadu Agricultural University ( Affiliation No.E1/A.E.R.I/02711/2016 )
Shoolagiri to Berigai Road, Athimugam Village, Krishnagiri District 635105.

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL MICROBIOLOGY

             The universal recognition of microbes in daily life and more so in agriculture, led to the establishment of the Department of Agricultural Microbiology in the Adhiyamaan College of Agriculture and Research, Athimugam in the year 2016. Gradually, the department has evolved with the mandate of achieving academic excellence and research in Agricultural Microbiology. The department is well equipped with Compound Microscopes, Stereo Zoom Microscopes, Phase Contrast Microscope, Autoclave, Laminar Air Flow Chamber, Incubator cum Shaker, Digital Colony Counter, Centrifuge, pH Meter, UV – Spectrophotometer, Microbial Fermenter and Refrigerator. Availing these laboratory facilities and expertise of the faculty, the student Project is being proposed every year and as a result, the novel microbial strains are identified and its potentials explored.

             Further, the department gained its importance due to the threat exerted to the beneficial soil microbiota and soil health on application of chemical fertilizers. So, the exploitation of beneficial microbes as bioinoculants has become paramount importance in agriculture sector for their potential role in food safety and sustainable crop production. As an initiative, quality bioinoculants such as Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Phosphobacteria and Azolla are produced in the laboratory for large scale supply to local farmers. The department continues to create human resource in Agricultural Microbiology since its inception and supporting the farmers through supply of low-cost agricultural inputs connected with organic farming and sustainable agriculture.

The objectives of the laboratory,

  • To impart scientific and technical knowledge in all domains of Microbiology
  • Documentation of microbial diversity
  • Development of multifunctional bio-inoculant strains for enhanced plant nutrition and soil health
  • Training and Advisory Services to farmers on the usage of biofertilizers

 

 The list of Courses offered for B. Sc. (Hons.) Agriculture in this department are as follows,

S. No.

Course Code, Course Title & Credit Hours

I

Regular Courses

1.

AGM 101 Fundamentals of Microbiology (2+1)

2.

AGM 301 Agricultural Microbiology (1+1)

II

Optional Courses

1.

AGM 354 Plant Microbe Interaction (1+1)

2.

AGM 355 Quality Control of bio-inoculants (1+1)

III

Experiential Learning Course

1.

AGM 451 Bio-inoculant Production technology (0+10)

 

Azolla

Microbial Isolation

Microbial Cultures

Bioproducts

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்

வேண்டாது சாலப் படும்       குறள் –  1037

பொருள்:

உழுத மண்ணை, ஒருபலம் புழுதி, காற்பலம் ஆகிற அளவுக்குப் புழுதி ஆகும்படி காய விட்டுப் பிறகு பயிர் செய்தால் ஒரு கைப்பிடி அளவு எருவும் இடாமலேயே கூட அந்தப் பயிர் அதிகம் விளையும்.