அதியமான் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி
Adhiyamaan College of Agriculture and Research

Affiliated to TamilNadu Agricultural University ( Affiliation No.E1/A.E.R.I/02711/2016 )
Shoolagiri to Berigai Road, Athimugam Village, Krishnagiri District 635105.

Environmental Science 

           The Environmental Science in Agricultural Systems major provides an educational foundation to prepare students for careers focused on environmental issues related to agriculture and horticultural production. The laboratory primarily serves to expose students to soil, water and air related environmental issues. Activities will include soil analysis, water analysis, solid waste management, composting, vermicomposting, wastewater treatment and biogas production. Environmental science laboratory, it is a wide laboratory, in this lab 50 students can accommodate at a stretch. In this lab there are sufficient glass wares and have surplus equipment’s like,

 • pH Meter,
 • EC Meter,
 • TDS meter,
 • Hot air oven,
 • Flame photometer,
 • Visible spectrophotometer,
 • Hot plate,
 • Distilled water unit,
 • Water Bath,
 • Rotary Shaker,
 • Binocular Microscope,
 • BOD Incubator,
 • Soxhlet apparatus
 • Autoclave,
 • Laminar air flow chamber

Student Activities

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்

வேண்டாது சாலப் படும்       குறள் –  1037

பொருள்:

உழுத மண்ணை, ஒருபலம் புழுதி, காற்பலம் ஆகிற அளவுக்குப் புழுதி ஆகும்படி காய விட்டுப் பிறகு பயிர் செய்தால் ஒரு கைப்பிடி அளவு எருவும் இடாமலேயே கூட அந்தப் பயிர் அதிகம் விளையும்.