அதியமான் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி
Adhiyamaan College of Agriculture and Research

Affiliated to TamilNadu Agricultural University ( Affiliation No.E1/A.E.R.I/02711/2016 )
Shoolagiri to Berigai Road, Athimugam Village, Krishnagiri District 635105.

Department of Biochemistry

Biochemistry department provides course in Introduction to plant Biochemistry (2+1) to the undergraduate students of B.Sc. (Hons.) Agriculture. The biochemistry department extended the research facilities like extraction and isolation of oil, Natural dye and secondary metabolites from herbal plants and insects. The department have Soxhlet extraction unit, thin layer chromatography (TLC), Column chromatography, UV chamber, Melting point apparatus and Hot air oven.

Ongoing Research Project 2022:

  • Extraction of oil from herbal plants and production of value-added products like Herbal bathing soap
  1. Lemon grass.
  2. Pepper mint.
  3. Coriander
  4. Curry leaves.
  5. Other herbal plants.

Future Research project:

  • Extraction and isolation of important secondary metabolites from plants and insects.
  • Extraction of natural dye from plants.
  • Preparation of biodiesel and bio ethanol from plant materials.
  • Extraction and isolation of oil from oil seeds.

 

Lemon Grass Oil Extraction

தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்

வேண்டாது சாலப் படும்       குறள் –  1037

பொருள்:

உழுத மண்ணை, ஒருபலம் புழுதி, காற்பலம் ஆகிற அளவுக்குப் புழுதி ஆகும்படி காய விட்டுப் பிறகு பயிர் செய்தால் ஒரு கைப்பிடி அளவு எருவும் இடாமலேயே கூட அந்தப் பயிர் அதிகம் விளையும்.