அதியமான் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி
Adhiyamaan College of Agriculture and Research

Affiliated to TamilNadu Agricultural University ( Affiliation No.E1/A.E.R.I/02711/2016 )
Shoolagiri to Berigai Road, Athimugam Village, Krishnagiri District 635105.

DIVISION OF CROP MANAGEMENT

DEPARTMENT OF AGRONOMY

Agronomy is the science of handling crops and soil to enhance the yield both of quantity and quality of the desired crop utilising land, water and light effectively with minimum production inputs.  The unique contribution of agronomy as a discipline is to provide the integration of physical, chemical and biological knowledge into useful production systems.  Improved crop production is the successful application of ever-changing agricultural technology to enhance the productivity of crops.

Agrometeorological knowledge has immense practical utility in mitigating weather hazards on crop production.  B type observatory has been installed and various weather parameters are observed and documented regularly.

Vision

            The Vision of the department is to impart futuristic high-tech agricultural education and setting global standards to make agriculture graduates technologically superior and ethically strong, who inturn shall improve the quality of life of farmers and transform agriculture as most economical and business arena.

Mission

            Towards effective atttainment of the vision, the department strives to impart value based agricultural education with updated knowledge through credit based system.

Principles

            It deals with scientific facts in relation to environment in which crops are produced.  Knowledge of such basic principles aids in modifying the controllable environmental factors of crop production for realising the production potentials of cultivars.  Sound knowledge of agronomic principles helps the agronomists in realising optimum yields at minimum cost without degrading the soil productivity.

Facilities and infrastructure                                   

ACAR experimental farm (wetland, irrigated upland)

Crop cafeteria

Meteorology observatory (Class B type)

Farm field lab (Agronomy)

Agronomy laboratory

Farmers training hall (75 seat capacity)

Agronomy

Programs offered

Year

Semester

Course code

Course title

Credit load

I

I

AGR 101

Fundamentals of Agronomy and Agricultural Heritage

1+1

 

II

AGR 102

Introductory Agro-Meteorology and Climate Change

1+1

II

III

AGR 201

Crop Production Technology-I (Kharif crops)

1+1

 

III

AGR 202

Study Tour

0+1

 

IV

AGR 203

Crop Production Technology-II (Rabi crops )

1+1

 

IV

AGR 204

Farming System and Sustainable Agriculture

1+1

III

V

AGR 301

Practical Crop Production- I (Kharif crops)

0+2

 

V

AGR 302

Rainfed Agriculture and Watershed Management

1+1

 

VI

AGR 303

Practical Crop Production -II (Rabi crops)

0+2

 

VI

AGR 304

Principles of Organic Farming

1+1

 

VI

OPTIONAL

AGR 351

Weed and Water Management

1+1

IV

VIII

EXP

Development of Integrated Farming System Model

0+10

Research and Development

1.     Rice cultivation

Faculties

·       Variety : ADT 53, White Ponni, Seeraga Samba

Dr.AP.Nagaraju, Professor

Dr. P.Lakshmanakumar, Asst. Pro

Mr.R.Rasakumar, Asst. Prof.

Mrs.S.Keerthana, Asst. Prof.

Mrs.A.Snehaa, Asst. Prof.

·       Medium  and long duration

·       Area   : 3.5 acres

·       Season : Early samba and navarai

·        Special features : Super fine rice with good quality

2.     Documentation on weeds of ACAR

“குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர்
 நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி
 பிடி வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில்
 உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி “

    பெரும்பாணாற்றுப்படை -200 )

பொருள்: பழக்கப்பட்ட காளைகளை நுகத்தில் பூட்டி உழுகிறான். அவனது நாஞ்சில் கலப்பையானது துதிக்கையோடு கூடிய பெண்யானையின் தலை போன்றது. உடுப்புமுகம் என்பது உடும்பு போன்ற முகம். அது கலப்பையின் நாவுப் பகுதி. அதில் இரும்பாலான கொழுவும் சேர்ந்திருக்கும். நாவும் கொழுவும் மண்ணுக்குள் மூழ்கிப்போகும் அளவுக்கு உழவன் ஆழமாக உழுதான்.